Nota Legal

Avís Legal

Textes legals Versión 1 03-2024

 GIROQUANTIC,S.L., (GIROQUANTIC, en endavant), té el domicili social i fiscal al carrer Oviedo,46  17005 GIRONA. Per més informació pot contactar-nos a través del següent correu electrònic info@giroquantic.com

Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona, T 3241 , F 185, S 8, H GI 65. amb NIF-B55343644.

 PRIMERA.-CONDICIONS GENERALS D’ACCÈS I ÚS.

GIROQUANTIC ofereix l’accés a giroquantic.com en les condicions d’ús i accés que es desenvoluparan a continuació:

1.1 Accés i usuaris.

GIROQUANTIC posa a disposició dels usuaris d’internet la pàgina web www.giroquantic.com amb la finalitat d’informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per GIROQUANTIC Els usuaris podran accedir a la web de forma totalment gratuïta, sens perjudici que GIROQUANTIC es reservi la possibilitat de condicionar l’accés a determinats serveis al registre previ com a Usuari mitjançant la complementació del Formulari d’Alta d’Usuari.

L’accés i/o ús de la pàgina web www.GIROQUANTICcom atribueix la condició d’usuari i implica la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions d’accés i ús des del moment que s’accedeix i que es troben publicades a la web de GIROQUANTIC No obstant, GIROQUANTIC es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a alguns serveis al previ registre de l’usuari i el compliment d’aquest del formulari d’alta d’usuari així com també, a l’acceptació de les condicions particulars que en el seu cas, resultin d’aplicació i que vinguin a  complimentar, substituir o modificar les condicions legals, en algun sentit en relació amb els serveis i continguts de la web.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i continguts conforme a la legislació vigent i principis de la bona fe i costums generalment admeses, que, a través de les seves actuacions a la pàgina web, l’usuari es compromet a no menysprear o atemptar els drets i llibertats fonamentals consagrats a la Constitució així com també a no vulnerar, l’ordre públic.

Per a l’accés a alguns serveis específics, contractar un servei i/o producte, remetre un document, realitzar una oferta, etc. GIROQUANTIC es reserva la possibilitat de condicionar l’accés, contractació, etc. a l’aportació de dades personals. En aquest cas, la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris es regularan de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de dades 15/1999, de 13 de desembre i amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya que li siguin facilitades per GIROQUANTIC El nom d’usuari serveix com a element identificador per a l’accés dels diferents serveis oferts a la pàgina web de GIROQUANTIC comprometent-se a no cedir el seu ús, a no permetre l’accés a tercers i assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a GIROQUANTIC sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua o accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, GIROQUANTIC quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús dels  identificadors i/o contrasenyes no autoritzades.

En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia i la confidencialitat de qualsevol dels possibles identificadors i/o contrasenyes facilitades per GIROQUANTIC L’usuari es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre l’accés a altres
persones.

GIROQUANTIC no es responsabilitza del mal ús de la informació i/o serveis facilitats a través de la web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix a ells i l’utilitza indegudament.

L’usuari és responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades introduïdes i proporcionades a la pàgina web sigui quina sigui la seva funcionalitat. Així mateix, declara que disposa de tots els permisos necessaris sobre les dades a les que accedeixi i que disposa del consentiment pell seu ús quan les dades pertanyin a terceres persones. En aquest sentit GIROQUANTIC queda exonerat de qualsevol responsabilitat per la possible inexactitud o falsedat de les dades introduïdes.

GIROQUANTIC garanteix que tots els continguts i serveis que s’ofereixen a la pàgina web www.GIROQUANTICcom respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i la infància.

 1.2 Validesa de la informació i modificacions

GIROQUANTIC podrà modificar les presents condicions i/o el contingut de la pàgina web, havent l’usuari d’accedir periòdicament a la mateixa per informar-se dels canvis produïts.

Els continguts de la pàgina web, en especial de les referències informatives i publicitàries, excepte que expressament s’indiqui el contrari, no    constitueixen una oferta vinculant.

GIROQUANTIC es reserva el dret d’actualitzar, modificar, suspendre temporalment, eliminar o restringir el contingut i configuració de la web en qualsevol moment així com també, respecte dels vincles de la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís, i sense assumir cap tipus de responsabilitat.

1.3 Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari de la web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. GIROQUANTIC no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.GIROQUANTICcom tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació del possible contracte. GIROQUANTIC no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

GIROQUANTIC declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació de qualsevol tipus exhibida en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des de www.GIROQUANTICcom. La finalitat dels enllaços introduïts a la pàgina web titularitat de GIROQUANTIC és la de informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí. Les presents polítiques d’accés, ús i privacitat no estan dirigides a ser aplicades en qualsevol pàgina amb la que es mantingui un enllaç i no pertanyin a GIROQUANTIC

GIROQUANTIC no es responsabilitza i per tant queda eximit dels possibles danys que es puguin produir, directament o indirectament, com a conseqüència o per interpretació dels documents, serveis o informació disponible a la pàgina web.

GIROQUANTIC no ofereix cap garantia i no es responsabilitza de la continuïtat de la informació, l’absència d’errors en els continguts accessibles o la de virus o altres components nocius a la pàgina web o en el servidor que el subministra.

GIROQUANTIC no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar als equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets pels usuaris a causa de la navegació a la pàgina web de GIROQUANTIC o per qualsevol altre dany derivat de la navegació.

GIROQUANTIC no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per GIROQUANTIC

GIROQUANTIC no serà responsable de la falta de funcionament, total o parcialment, de la pàgina web, tan sigui per causes imputables a giroquantic.com per causes imputables a l’usuari.

1.4 Autorització per enllaçar amb www.giroquantic.com.
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 SEGONA.-DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com també l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors i/o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de GIROQUANTIC o de terceres persones amb qui GIROQUANTIC ha convingut el seu ús.

Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. GIROQUANTIC difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. GIROQUANTIC adverteix que tots aquests elements i  referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de GIROQUANTIC

TERCERA.- JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les presents condicions d’ús i accés es regiran per l’ordenament jurídic espanyol.
En cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les Condicions d’ús o del contingut de la pàgina web, en general, GIROQUANTIC es sotmet als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona. Excepte per a aquelles qüestions que, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes. Per a qualsevol altra qüestió en què el fur sigui dispositiu, les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la Ciutat Girona, Espanya.

 QUARTA.-POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La visita a aquesta pàgina web no obliga l’usuari a facilitar informació sobre sí mateix.
No obstant, per utilitzar algun dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris prèviament hauran de proporcionar dades de caràcter personal. En aquests casos, l’usuari garanteix la veracitat de les dades proporcionades i es responsabilitza de comunicar a la companyia la modificació de les mateixes.

En el cas que l’usuari facilités alguna informació de caràcter personal, les dades recollides a la pàgina web seran incorporades a fitxers titularitat del GIROQUANTIC d’acord amb l’article 4 del Codi de Comerç segons s’indiqui en cada cas. Únicament es requeriran de l’usuari aquelles dades que siguin totalment necessàries per dur a terme la finalitat per a la qual van dirigides, que s’especificarà a les condicions particulars de cada cas. També es requeriran aquelles dades necessàries per a l’atenció i seguiment de les sol·licituds i consultes dirigides a través de la pàgina web, que li serà informat en el moment de recollir les dades de caràcter personal, sol·licitant el consentiment en el cas que fos necessari d’acord amb l’establert al Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016.

L’empresa responsable del fitxer únicament cedirà les dades quan sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació establerta entre ambdós. Les posades legalment conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), segons la informació que se li facilitarà al recollir les seves dades. Qualsevol cessió de les dades es realitzarà, prèvia obtenció del consentiment inequívoc atorgat per l’interessat.

En cap cas podran incloure’s en els formularis continguts a la web, dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, excepte que el sol·licitant tingués el consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la LOPD, responent amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i qualsevol altre en matèria dades de caràcter personal.

Comunicacions.

Per establir comunicació directa i efectiva amb l’empresa es pot realitzar per mitjà de correu electrònic a l’adreçainfo@giroquantic.com o per correu postal dirigit al domicili de la societat.